Poslovanje obrtnika

Obrtnik obavlja samo one obrte koji su obuhvaćeni obrtnicom, a u slučaju povlaštenih obrta samo one za koje je dobio povlasticu koja se ne može prenijeti na drugu osobu.

Obrtnik može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu, koje služe obavljanju djelatnosti obuhvaćenih obrtnicom, a da ne mora ispunjavati uvjete majstorskog ispita ili stručne osposobljenosti.

Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom unesenom imovinom koja je potrebna za obavljanje obrta.

Obrtnik odgovara za zakonitost rada obrta i za zakonitost rada djelatnika koje zapošljava.

Obrt se može obavljati u više izdvojenih pogona. Pod izdvojenim pogonom u smislu Zakona o obrtu podrazumijeva se jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt ili koji služi za obavljanje obrta, a nalazi se izvan sjedišta obrta.

U svakom izdvojenom pogonu obrtnik je dužan imenovati poslovođu koji mora ispunjavati uvjete određene Zakonom o obrtu.

Članovi porodičnog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku.

Članovima obiteljskog domaćinstva smatraju se:

  • bračni drug
  • djeca
  • roditelji
  • usvojenici i usvojitelji
  • i osobe koje je obrtnik dužan uzdržavati